Lumme energia logo
Topi Töpseli

Tietosuojaseloste

Päivitetty 17.11.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Lumme Energia Oy (jatkossa Lumme Energia)

Y-tunnus: 2839885-8

Käyntiosoite: Prikaatinkatu 3A, 50101 Mikkeli

Puhelin: 0800 90110

Verkkopalvelu: www.lumme-energia.fi Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Mika Ahola; puh. 010 207 4844

2. YHTEYDENOTOT

Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseksi olla aina yhteydessä Lumme Energian asiakaspalveluun seuraavien yhteyksien kautta:

Puhelin: 0800 90110

Sähköposti: asiakaspalvelu@lumme-energia.fi

Käyntiosoite: Prikaatinkatu 3A, 50101 Mikkeli

Rekisteröidyn kannattaa varautua luotettavalla tavalla todistamaan henkilöllisyytensä.

Lumme Energia toteuttaa asiakkaan pyynnön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta ja pyytäjän tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

3. REKISTERIN NIMI

Lumme Energian joulukalenterin osallistujarekisteri. Rekisterin rekisteröityjä ovat Lumme Energian joulukalenteria

käyttäneet asiakkaat, jotka ovat halunneet osallistua arvontaan jättämällä nimensä ja sähköpostiosoitteensa.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTA

Lumme Energia rekisterinpitäjänä tai sen sopimuksin valtuutetut henkilötietojen käsittelijät käyttävät asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja tietosuojalain mukaisesti vain mahdollisesta arvontavoitosta ilmoittamiseen ja palkintojen toimittamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu arvontaan osallistuvan käyttäjän suostumukseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tallennettavat tiedot:

  • nimi
  • sähköposti

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta arvontaan osallistumisen yhteydessä.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin. Evästeiden käytöstä kerrotaan kunkin digitaalisen palvelun käyttöehtojen evästelauseessa.

Rekisterin tietoja ei yhdistetä muiden rekistereiden tietoihin.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Lumme Energian lukuun toimivien vastaanottajien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. TIETOJEN SÄILYTYS

Kaikkien arvontoihin osallistuneiden tietoja säilytetään yhden kuukauden ajan pääpalkinnon arvonnasta, paitsi sellaisessa tapauksessa että arvonnan voittajaa ei saada kontaktoitua kyseisen ajan sisällä.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vain tietoihin oikeutetut ja määritellyt käyttäjät pääsevät käsittelemään ylläpitämiään tietoja. Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopiot. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut, omat tietonsa. Tiedot saa kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen sitä pyytäessään, kunnes tiedot on saatettu ajan tasalle.

11.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista.

Poistopyyntö voidaan esittää kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.4 Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa mukaan lukien profilointi

Digitaalisissa palvelukanavissa on mahdollista, että rekisteröidyn antamien tietojen perusteella tarkistetaan automaattisesti esimerkiksi sopimuskelpoisuutta.

Automaattista käsittelyä ja sen mukaista päättelyä käytettäessä rekisteröidyllä on sitä oikeus vastustaa, mikäli menettely ei ole välttämätön sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten.

Tällaisissa tapauksissa kerrotaan rekisteröidylle vaihtoehtoiset tavat edetä asiansa hoitamisessa muilla kanavilla.

11.5 Oikeus vastustaa evästeiden käyttöä

Lumme Energian digitaalisten palvelujen yhteydessä käytämme evästeitä. Palvelujen käyttöehdoissa on kerrottu evästeiden käytön estämisestä ja sen vaikutuksesta palveluun. Joulukalenteria voi käyttää ja arvontoihin voi osallistua suostumatta evästeiden käyttöön.

11.6 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki

Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 566 6700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi